சிறுகதைகள்

“சிற்றன்னை”… -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (சிறுகதை)

“சிற்றன்னை”… -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (சிறுகதை)

“ஜனகனின் வில்லை உடைத்தது யார்?”… -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (நகைச்சுவை குட்டிக் கதை)

“ஜனகனின் வில்லை உடைத்தது யார்?”… -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (நகைச்சுவை குட்டிக் கதை)

“ஓய்வு”.. -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (சிறுகதை)

“ஓய்வு”.. -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன் (சிறுகதை)

“முகமூடி” -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன்.. (சிறுகதை)

“முகமூடி” -ஆக்கம்: கிருஷ்ணதாசன்.. (சிறுகதை)

திக்குத் தெரியாத காட்டில்.. -குரு அரவிந்தன் (“காதலர் தின” சிறுகதை & வீடியோ பாடல்)

திக்குத் தெரியாத காட்டில்.. -குரு அரவிந்தன் (“காதலர் தின” சிறுகதை & வீடியோ பாடல்)

“அவள் வருவாளா??” -குரு அரவிந்தன் (“காதலர் தின” சிறுகதை)

“அவள் வருவாளா??” -குரு அரவிந்தன் (“காதலர் தின” சிறுகதை)